Rekrutacja na rok szkolny 2019-2020 [SPK/Szkoła Polska]

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE REKRUTACJI do SPK w Nowym Jorku                     [od 1 września Szkoły Polskiej w Nowym Jorku] na rok szkolny 2019/2020

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą i dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi, organizacyjnymi i lokalowymi.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, w pierwszej kolejności, będą przyjmowane dzieci 7-letnie (rocznik 2012), a następnie dzieci 6-letnie (rocznik 2013). Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.

Zapisu można dokonać jedynie w sposób osobisty w szkole. Obecność dziecka - kandydata na ucznia – podczas składania dokumentów jest obowiązkowa. Przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna, wraz z podpisami obojga rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji(załącznik A) oraz o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych (załączniki 1-6).

1)       wniosek o przyjęcie ucznia do punktu.

2)       kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do punktu.

3)       klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

4)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji

5)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla celów szkolnych

6)       oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki.

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/prawny opiekun (celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia) jest zobowiązany okazać następujące dokumenty: paszport dziecka (polski lub kraju, którego dziecko jest obywatelem), paszport lub dowód osobisty rodzica/ prawnego opiekuna.

Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane w szkole, w dniach:

- 11 maja 2019 r. (sobota) w godz. od 14.00 do 16.00 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

- 18 maja 2019 r. (sobota) w godz. od. 14.00 - 16.00 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, jak również do klasy pierwszej Liceum oraz uzupełniające (w miarę wolnych miejsc) do pozostałych klas.

- 24 maja 2019 r. (piątek) w godz. od 17.00 do 18.30 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, jak również do klasy pierwszej Liceum oraz uzupełniające  (w miarę wolnych miejsc) do pozostałych klas.

- 25 maja 2019 r. (sobota) w godz. od 14.00 - 16.00 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, jak również klasy pierwszej Liceum oraz uzupełniające (w miarę wolnych miejsc) do pozostałych klas.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi do 30 czerwca 2019 r., o czym rodzice/prawni opiekunowie zostaną powiadomieni, indywidualnie drogą e-mailową. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy otrzymają informację o przyjęciu dziecka do szkoły zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie (wysyłając maila na adres szkoły: nowyjork@orpeg.pl), iż dziecko będzie uczyło się w SPK.