Dodatkowy nabór do Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

W dniu 7 września 2019 r., tj. sobota, w godz. 12:00 - 14:00 odbędzie się dodatkowy nabór do naszej szkoły.

Rekrutacja dotyczy uczniów w różnym wieku, jednak do klasy pierwszej szkoły podstawowej, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 7-letnie (rocznik 2012), a następnie dzieci 6-letnie (rocznik 2013).
Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.

Zapisu można dokonać jedynie w sposób osobisty w szkole. Obecność dziecka - kandydata na ucznia – podczas składania dokumentów jest obowiązkowa. Przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna, wraz z podpisami obojga rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty dostępne są tutaj

1) wniosek o przyjęcie ucznia do punktu.

2) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do punktu.

3) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla celów szkolnych

6) oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki.

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/prawny opiekun (celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia) jest zobowiązany okazać następujące dokumenty: paszport dziecka (polski lub kraju, którego dziecko jest obywatelem), paszport lub dowód osobisty rodzica/ prawnego opiekuna.