Rekrutacja na rok szkolny 2016/17

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE REKRUTACJI

 

Do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą i dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi, organizacyjnymi i lokalowymi.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, w pierwszej kolejności, będą przyjmowane dzieci 7- letnie (rocznik 2009) a następnie dzieci 6- letnie (rocznik 2010). Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.

Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane na terenie szkoły, w pokoju kierownika w dniach:

  • 21 maj 2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej;
  • 28 maj 2016 r. w godz. od 14.00 do 16.00 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz uzupełniające (w miarę wolnych miejsc) do pozostałych klas Szkoły Podstawowej, jak również Szkoły Gimnazjalnej i Licealnej.

Adres szkoły:

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP

w Nowym Jorku

129 North Street (pomiedzy Bedford Ave. i Berry St.)

Brooklyn, NY 11249

Zgłoszenie ucznia do szkoły odbywa się poprzez złożenie do kierownika szkoły wymaganych dokumentów:

  • wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (zalacznik nr. 1) 
  • kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia (zalacznik nr. 2) 
  • oświadczeń (zalacznik nr. 3) 
  • oświadczenia rodzica/ prawnego opiekuna o spełnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego w lokalnym systemie edukacyjnym (zalacznik nr. 4)

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany okazać, celem potwiedzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: paszportu dziecka (polski lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) paszportu lub dowodu osobistego rodzica/ prawnego opiekuna.

Uwaga: Przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna.

Dziecko- kandydat na ucznia SPK musi być obecne podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi do 30 czerwca 2016 r., o czym rodzice/ prawni opiekunowie zostaną powiadomieni, indywidualnie drogą e-mailową. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są, za pośrednictwem poczty elektronicznej, odesłać potwierdzenie podjęcia nauki przez dziecko.

Rodzice/ prawni opiekunowie proszeni są o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (załącznik) a w szczególności z § 3 Harmonogram rekrutacji do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku na rok szkolny 2016/17.