Info

 

 Szkolny  Punkt  Konsultacyjny
przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku składa się z
trzech jednostek edukacyjnych:

  • Szkoły Podstawowej (klasy 1-7),
  •  Gimnazjum (klasa gimnazjalna -3),
  •  Liceum (klasy licealne 1-3).

 

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty według podanego planu lekcji. Podczas roku szkolnego przewidziane są przerwy świąteczne z okazji ważniejszych świąt religijnych i państwowych.
 

Szkoła nasza to placówka edukacyjna o wieloletniej tradycji i dużym prestiżu w środowisku polonijnym.

Szkoła realizuje programy nauczania edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz Wiedzy o Polsce z uwzględnieniem Ram Programowych Kształcenia Uzupełniającego. Jest miejscem, gdzie pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę na poziomie szkół w Polsce i poznają polskie dziedzictwo kulturowe przekazywane im przez zespół wysoko kwalifikowanych nauczycieli o dużym doświadczeniu zawodowym.
Do naszej szkoły uczęszczaja dzieci przebywajace w USA tymczasowo oraz dzieci Polonii amerykańskiej.

 


Wejscie do budynku szkolnego SPK

 

Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły mają takie same przywileje jak uczniowie uczęszczający do szkół w Polsce. Mają więc prawo do posiadania ważnej legitymacji szkolnej jako dowodu tożsamości ucznia.

Na terenie szkoły obowiązuje regulamin, z którym powinni się zapoznać wszyscy uczniowie i ich rodzice. Szkolny Punkt Konsultacyjny opracował również statut szkoły, który został zatwierdzony przez jednostkę nadrzędną, czyli Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Kopia tego statutu znajduje się do dyspozycji wszystkich uczniów i ich rodziców w bibliotece szkolnej.


 

Lokalizacja Szkoły

 


Budynek szkolny SPK

 Wejście do szkoły zlokalizowane jest od ulicy North 1st street, pomiędzy Bedford Avenue a Berry street, Brooklyn New York.

 Budynek szkolny znajduje się na tyłach kościoła Matki Boskiej Pocieszenia (Our Lady of Consolation R.c. Church).

  


View Larger Map

Lokalizacja szkoly.

 


 

 


 

Świadectwa

 

Comp image

 

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

    Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

 1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia

 Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

    Szkolny Punkt Konsultacyjny przy KG RP w Nowym Jorku wydaje świadectwa szkolne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz.624 z późn. zm.).

 


 

Legitymacje

 Podobnie jak w ubiegłych latach mamy możliwość wyrobienia legitymacji szkolnych dla uczniów naszej szkoły. Są to takie same legitymacje, które otrzymują uczniowie uczący się w Polsce, a co za tym idzie, dające te same prawa, m.in. prawo przejazdu kolejami państwowymi i środkami komunikacji miejskiej ze zniżką.Do wyrobienia legitymacji szkolnych potrzebne będzie:
- aktualne zdjęcie ucznia o formacie 3 cm x 4,2 cm
- wypelniony druk zawierajacy następujące dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania w Polsce oraz numer PESEL.

 

Nauka w szkołach wchodzących w skład  ORPEG jest bezpłatna.

Jednym z organów szkoły jest Rada Rodziców. Zadania Rady Rodziców są zapisane w statucie szkoły. Zbiórka pieniędzy na działalność Rady Rodziców jest dobrowolna.