Rekrutacja 2017 do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Nowym Jorku

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE REKRUTACJI na rok szkolny 2017/18

 

Do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą i dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi, organizacyjnymi i lokalowymi.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, w pierwszej kolejności, będą przyjmowane dzieci 7 - letnie (rocznik 2010) a następnie dzieci 6- letnie (rocznik 2011). Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.

Dzieci, które w tym roku kończą 6 rok życia mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców jeśli realizowały obowiązek przedszlony na terenie Polski w roku szkolnym2016/2017 lub posiadają opinię wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną o osiągniętej gotowości szkolnej. Dzieci sześcioletnie zobowiazane są odbyć rozmowę stwierdzającą gotowość szkolną w terminach: 12 czerwca 2017 r. godz. 16.00-19.00 oraz 13 czerwca 2017 r. godz. 16.00-19.00.  Prosimy o zgłoszenie wybranego terminu przy składaniu dokumentów.

Liczba miejsc w klasie pierwszej jest ograniczona!

Zapisu można dokonać jedynie w sposób osobisty. Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane w szkole, w pokoju kierownika w dniach:

  • 13 maja 2017 r. (sobota) w godz. od 14.30 do 16.00 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
  • 18 maja 2017 r. (czwartek) w godz. od. 16.00 - 18.00 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
  • 20 maja 2017 r. (sobota) w godz. od 14.30 do 16.00 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
  • 25 maja 2017 r.(czwartek) w godz. od 16.00 - 18.00 - zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz uzupełniające (w miarę wolnych miejsc) do pozostałych klas Szkoły Podstawowej, jak również Szkoły Gimnazjalnej i Licealnej.

Adres szkoły:

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP

w Nowym Jorku

129 North Street (pomiedzy Bedford Ave. i Berry St.)

Brooklyn, NY 11249

Zgłoszenie ucznia do szkoły odbywa się poprzez złożenie do kierownika szkoły wymaganych dokumentów:

  • wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (zalacznik nr. 1) 
  • kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia (zalacznik nr. 2) 
  • oświadczeń (zalacznik nr. 3) 
  • oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o spełnieniu przez dziecko obowiązku szkolnego w lokalnym systemie edukacyjnym (zalacznik nr. 4)

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: paszportu dziecka (polski lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) paszportu lub dowodu osobistego rodzica/ prawnego opiekuna.

Uwaga: Przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna, wraz z podpisami obojga rodziców/prawnych opiekunów oraz zameldowanie.

Dziecko - kandydat na ucznia SPK musi być obecne podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi do 30 czerwca 2017 r., o czym rodzice/prawni opiekunowie zostaną powiadomieni, indywidualnie drogą e-mailową.

Rodzice/ prawni opiekunowie proszeni są o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (załącznik) a w szczególności z § 3 Harmonogram rekrutacji do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku na rok szkolny 2016/17 oraz ze Statutem SPK i Regulaminem Porządkowym obowiązującym w szkole.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy otrzymają informację o przyjęciu dziecka do szkoły zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie (za pośrednictwem poczty elektronicznej) iż dziecko będzie uczyło się w SPK.

 

Zapraszamy na Dzień Otwarty SPK w dniu 6 maja 2017 r.