Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kierownik Szkoły Polskiej ogłasza zapisy uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz do  klasy I Liceum Ogólnokształcącego

 Zarządzenie kierownika nr 10/2020-2021  Kierownika Szkoły Polskiej  przy Konssulacie Generalnym RP w Nowym Jorku w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652),
  3. Statut Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku,
  4. Zarządzenie kierownika nr 10/2021 Szkoły Polskiej  przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku  w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

TERMIN I MIEJSCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zapisu  – tylko drogą ONLINE – dokonują rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku)  w terminie do 25 maja 2021 roku.

ZASADY REKRUTACJI

 • Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają:

– dzieci 7 letnie rocznik 2014  i dzieci 6- letnie i rocznik 2015 mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacji.

 • W przypadku aplikowania do klas II-VIII SP oprócz wymienionych dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Uczniowie do tych klas będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc.
 • Aktualni uczniowie SP ( z wyjątkiem uczniów klasy VIII SP ) przechodzą do klasy programowo wyższej na podstawie promowania i nie trzeba ich ponownie zapisywać.

Kompletne podanie powinno zawierać : kwestionariusz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami. Podania (wyłącznie kompletne) można przesyłać na adres nowyjork@orpeg.pl  do dnia 25 maja br.

Dokumentację rekrutacyjną stanowią:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły – załącznik nr 1,
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b,
 4. zaświadczenie ze szkoły lokalnej lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4; zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane.
 5. powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5.

UWAGA:  Przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria.