Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nowyjork.orpeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-01
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Prejsnar

E-mail: nowyjork@orpeg.pl
Telefon: +19083579892

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
    Żądanie musi zawierać:
    dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Kierownik Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku
Adres: 129 North 1st Street, Brooklyn, NY 11249
E-mail: nowyjork@orpeg.pl
Telefon: +19083579892

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Do wejścia prowadzi chodnik.
Budynek jest piętrowy, nie posiada windy, podjazdu dla wózków inwalidzkich, systemu głosowego naprowadzania osoby niewidomej i słabowidzącej, oznaczeń w języku Braille`a.
Osoby niepełnosprawne otrzymają wszelką możliwą pomoc pracowników szkoły.