Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU

O szkole

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku

 

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku składa się z dwóch jednostek edukacyjnych:

  • Szkoły Podstawowej (klasy 1-8),
  • Liceum (klasy licealne 1-4).

Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty według podanego planu lekcji. Podczas roku szkolnego przewidziane są przerwy świąteczne z okazji ważniejszych świąt religijnych i państwowych.
Szkoła nasza to placówka edukacyjna o wieloletniej tradycji i dużym prestiżu w środowisku polonijnym.

Szkoła realizuje programy nauczania edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce z uwzględnieniem Ram Programowych Kształcenia Uzupełniającego. Jest miejscem, gdzie pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę na poziomie szkół w Polsce i poznają polskie dziedzictwo kulturowe przekazywane im przez zespół wysoko kwalifikowanych nauczycieli o dużym doświadczeniu zawodowym.
Do naszej szkoły uczęszczają dzieci przebywające w USA tymczasowo oraz dzieci Polonii amerykańskiej.

Wejście do budynku szkolnego SP

Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły mają takie same przywileje jak uczniowie uczęszczający do szkół w Polsce. Mają więc prawo do posiadania ważnej legitymacji szkolnej jako dowodu tożsamości ucznia.

Na terenie szkoły obowiązuje regulamin, z którym powinni się zapoznać wszyscy uczniowie i ich rodzice. Szkoła Polska opracowała również statut szkoły, który został zatwierdzony przez jednostkę nadrzędną, czyli Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Kopia tego statutu znajduje się do dyspozycji wszystkich uczniów i ich rodziców w bibliotece szkolnej.


Lokalizacja Szkoły

Budynek szkolny SP

Wejście do szkoły zlokalizowane jest od ulicy North 1st street, pomiędzy Bedford Avenue a Berry street, Brooklyn New York.

Budynek szkolny znajduje się na tyłach kościoła Matki Boskiej Pocieszenia (Our Lady of Consolation R.c. Church).


Świadectwa

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkołę NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

 

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce

2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia

 

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Szkoła Polska przy KG RP w Nowym Jorku wydaje świadectwa szkolne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz.624 z późn. zm.).


Legitymacje

Podobnie jak w ubiegłych latach mamy możliwość wyrobienia legitymacji szkolnych dla uczniów naszej szkoły. Są to takie same legitymacje, które otrzymują uczniowie uczący się w Polsce, a co za tym idzie, dające te same prawa, m.in. prawo przejazdu kolejami państwowymi i środkami komunikacji miejskiej ze zniżką.

Do wyrobienia legitymacji szkolnych potrzebne będzie:

  • aktualne zdjęcie ucznia o formacie 3 cm x 4,2 cm,
  • wypełniony druk zawierający następujące dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania w Polsce oraz numer PESEL.

Nauka w szkołach wchodzących w skład ORPEG jest bezpłatna.

Jednym z organów szkoły jest Rada Rodziców. Zadania Rady Rodziców są zapisane w statucie szkoły. Zbiórka pieniędzy na działalność Rady Rodziców jest dobrowolna.