Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w NOWYM JORKU

Rekrutacja

REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W NOWYM JORKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kierownik Szkoły Polskiej w Nowym Jorku ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego oraz uzupełniający do pozostałych klas szkoły podstawowej i liceum.

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami lokalowymi i kadrowymi.
 2. Uwzględniając przepisy znowelizowanej Ustawy o Systemie Oświaty, do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 7-letnie, a następnie dzieci 6-letnie. Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.
 3. Szkoła prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: nowyjork@orpeg.pl wraz z kompletem zeskanowanych dokumentów.
 4. Dokumenty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony szkoły, wydrukować, czytelnie wypełnić literami drukowanymi, zeskanować w formacie PDF w jednym pliku i wysłać na podany wyżej adres. W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której rekrutuje, np.: „Rekrutacja do klasy I SP – Jan Kowalski”.
 5. Zapisów dokonują tylko rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w terminie: od 22 maja do 20 czerwca 2020 r.
 6. Lista wymaganych dokumentów zgłoszeniowych:
  1. Kwestionariusz zgłoszeniowy o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej (Załącznik nr 1),
  2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2),
  3. Oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załączniki nr 3a i 3b),
  4. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w amerykańskim systemie edukacyjnym (Załącznik nr 4),
  5. Powiadomienie w nagłych wypadkach (Załącznik nr 5).
 7. Oryginały powyższych dokumentów należy doręczyć we wrześniu, po wcześniejszym otrzymaniu decyzji od Kierownika Szkoły drogą e-mailową, po zakończonej rekrutacji.
  Ponadto rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów:

  1. metryki urodzenia dziecka,
  2. paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem),
  3. paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.
 8. W procesie rekrutacji przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna.
 9. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Kierownik Szkoły.
 10. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych do dnia 30 czerwca 2020 r.
 11. W przypadku aplikowania do klas II-VIII SP oprócz w/w wymienionych dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Uczniowie do tych klas będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc. Szkoła zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia. Dotyczy to tylko zgłoszeń nowych uczniów.
 12. Aktualni uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego (z wyjątkiem uczniów VIII klasy SP) przechodzą do klasy programowo wyższej na podstawie promowania i nie trzeba ich ponownie zapisywać.